ШЕСТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Ажурирано 09.01.2019. год.

Дана 27.12.2018. године у оквиру једнодневне редовне посете, установу су шести пут обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су у току посете обавили:

_______________________________________

ПЕТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Ажурирано 29.12.2017. год.

Дана 21.12.2017. године у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, Дом здравља Ниш су пети пут обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су у току посете обавили..

_______________________________________

ЧЕТВРТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Ажурирано 22.12.2016. год.

Дом здравља Ниш је децембра 2012. године добио највиши степен акредитације здравствених установа, на 7 година. Oд тада у оквиру редовне посете, Дом здравља Ниш су три пута посетили спољашњи оцењивачи из Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

_______________________________________

У ДОМУ ЗДРАВЉА НИШ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА „АКРЕДИТАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ“

Ажурирано 09.02.2017. год.

Дом здравља Ниш био организатор и домаћин конференције „Акредитација здравствених установа Србије у циљу унапређења квалитета и безбедности“ заједно са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије.

_______________________________________

АКРЕДИТАЦИЈА СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Ажурирано 22.02.2017. год.

У среду 22.02.2017. године Служба за физикалну медицину и рехабилитацију Дом здравља Ниш, спроведен је процес акредитације. За реализацију тог процеса био је задужен фацилитатор Владо Давковски из Агенције за акредитацијуздравствених установа Србије и спољашњи оцењивач спец.др мед Срђан Томић.

_______________________________________

ПРЕДСТАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИОНИХ СТАНДАРДА ЗА ОБЛАСТ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Ажурирано 03.11.2016. год.

Поводом Акредитационих Стандарда за област стоматолошке здравствене заштите, дана 02.11.2016. године у Дому здравља Савски венац у Београду, одржана је Конференција представљања Пилот пројекта Акредитација изабраних здравствених установа у којима су примењени Стандарди за област стоматолошке здравствене заштите.

_______________________________________

УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБЕ ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КРОЗ ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ

Ажурирано 03.11.2016. год.

У четвртак 13.10.2016. године са почетком у 09:00 сати у сали за састанке на шестом спрату Дома здравља Ниш, одржан је иницијални састанак представника Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, руководства Дома здравља Ниш и представника Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Дома здравља Ниш.

_______________________________________

ТРЕЋА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

Ажурирано 23.01.2015. год.

У петак 12.02.2016. године Дом здравља Ниш су у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а.
Након посете усмено су се изјаснили да су задовољни оним што је урађено у Дому здравља Ниш  и да се поштују све процедуре које су усвојене у процесу акредитације. Опширније

На овој страници можете преузети списак процедура које запослени у Дому здравља користе у процесу рада.

_______________________________________

Извештај спољашњих оцењивача о другој редовној посети Дому здравља Ниш

Ажурирано 16.01.2015. год.

Рeдoвнa пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви спрoвoди сe у склaду сa зaкoнoм , нaкoн гoдину дaнa oд спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje здрaвствeнe устaнoвe.
Здрaвствeнa устaнoвa Дом здравља Ниш стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 7 гoдина, и дoдeљeн joj je сeртификaт брoj A-71-09/2011.

Рeдoвнa пoсeтa je oбaвљeнa 25.12.2014. гoдинe oд стрaнe тимa спoљaшњих oцeњивaчa.

У прилогу можете преузети Извештај спољашних оцењивача.

_______________________________________

ПРИПРЕМА ЗА ДРУГУ АКРЕДИТАЦИЈСКУ ПОСЕТУ

Ажурирано 25.12.2014. год.

У складу са циљевима који су предмет акредитације,  Дом здравља Ниш је у 2014. години одржао континуитет и унапредио квалитет рада и безбедност корисника и запослених, створио једнаке или приближно једнаке услове за пружање здравствене заштите како у централном објекту тако и ван њега. Обезбеђена је делотворност и исплативост пружања здравствених услуга и успостављено поверење корисника у систем здравствене заштите.

Због промена у процесу лечења као и промена у организацији служби у 2014. години израђене су 22 нове процедуре и ревидиране 28 процедура а све са жељом да се повећа квалитет пружених здравствених услуга и потврди позиција коју Дом здравља Ниш има у примарној здравственој заштити.

_______________________________________

РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА ИЗ АЗУС-а

12.11.2013. године Дом здравља Ниш су у оквиру једнодневне редовне посете која није најављена, обишли спољашњи оцењивачи из АЗУС-а који су били у Тиму за спољашње оцењивање.

Посета је трајала од 10:00-18:00 сати и обухватила је:

  1. Разговор са руководством, координатором, представницима тимова
  2. Преглед документације
  3. Обилазак установе

Након посете усмено су се изјаснили да су задовољни оним што је урађено у Дому здравља Ниш а чиме је унапређен квалитет пружања услуга као и безбедност корисника и запослених. Писани извештај Агенција за акредитацију ће доставити у року до 30 дана од дана реализоване посете.

_______________________________________

АКРЕДИТАЦИЈСКИ СТАТУС

На основу процентуалне заступљености добијених оцена у процесу акредитације, директор агенције за акредитацију на основу члана 18. Правилника о акредитацији здравствених установа донео је решење о издавању сертификата о акредитацији Дому здравља Ниш на период од седам година.

Тим спољашњих оцењивача је на основу оцењивања које је почело 09.12.2012. и трајало до 12.12.2012. дошао до следећих закључка да је већина запослених спознала значај поштовања акредитационих стандарда и активно учествовала у припреми установе за спољашње оцењивање.

У установи постоје јасно дефинисане процедуре које регулишу све фазе у лечењу корисника услуга.
- Лечење пацијената се спроводи по водичима добре клиничке праксе;
поклања се посебна пажња унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената и запослених;
- Опрема је савремена и задовољава више од неопходног;
- Поклања се одговарајућа пажња безбедном отклањању медицинским отпадом;
- Велики број запослених је прошао едукације у области стручног усавршавања и усавршавању у области унапређења квалитета;
- Добра је сарадња са локалном самоуправом и другим организацијама кроз учешће у бројним пројектима који су унапредилил квалитет рада у установи;
- Изузетно је развијен рад кроз различите врсте саветовалишта;
- Дом здравља Ниш има одлично дизајниран веб сајт на коме се налазе информације од значаја за рад и које су захваљујући томе у сваком тренутку доступне корисницима услуга.

Корисно архива:

Слика-диплома акредитације ... 2008.године

Aкредитација ДЗ Ниш ... 2008. године