Да ли сте задовољни услугама у објектима наше установе?

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове

Ово је стручна служба  која обавља правне, кадровске, опште, финансијске, оперативне, књиговодствене послове и послове јавних набавки. У њеном саставу налази се
одељење социјалне медицине и медицинске информатике и одељење за техничке послове.
Радно време Службе је: 07:00-20:00

Ова стручна служба подељена је на 2 oдељења:

Одељење за правне и економско-финансијске послове

Начелник дипл.екон. Катарина Шпелетић

Одељење за послове набавке,социјалне медицине и медицинске информатике и техничке послове

Начелник дипл.екон. Данијела Нешић

I. У оквиру Одељења за правне и економско-финансијске послове постоје одсеци који су организовани у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова, а то су:

 • Одсек за правне,  кадровске и опште послове

Организује и спроводи законско доношење одлука и усклађивање нормативних аката са важећим законским прописима.Организује правне и друге административно-техничке послове и контролише законитост Дома здравља. Обавља пријем и завођење поште,вођење деловодног протокола,попис аката и архивирање предмета

 • Одсек за послове књиговодства, које се састоји од финансијског и материјалног књиговодства,

У финансијском књиговодству евидентира се и исказује стање и промене на имовини, потраживањима, обавезама, изворима финансирања, расходима, издацима, приходима и примањима. Састављају се и достављају периодични и годишњи извештаји о финансијском пословању, врши се обрачун пореза на додату вредност, обрађују се редовни пописи имовине, обавеза и потраживања и израђују разни интерни и екстерни извештаји.
У материјалном књиговодству врши се евидентирање улаза медицинског и немедицинског материјала у магацине, излаз из тих магацина и евидентирање улаза и излаза материјала по пунктовима, и то по количини и вредности.

 • Одсек финансијске оперативе, која обухвата ликвидатуру и благајну,

У ликвидатури се врши формална, рачунска и суштинска контрола рачуноводствених исправа, евиденција свих рачуна и припрема за плаћање, прављење извештаја о доспелости рачуна за плаћање по добављачима и наменама, провера пазара од партиципације и пружених здравствених услуга, обрада путних налога и налога возача.
Благајна врши пријем и уплату пазара у Трезор.

 • Одсек за обрачун зарада

У служби обрачуна зарада обавља се обрачун зарада и накнада зарада за боловања, обрачун превоза запослених, обрачун јубиларних награда, отпремнина, обрачун и плаћање по уговорима о делу, састављање и достављање пореских пријава и других прописаних обрачуна и евиденција од стране државних и других органа.

II. У оквиру Одељења за послове набавке, социјалне медицине и медицинске информатике и техничке послове налазе се следећи одсеци:

 • Одсек за послове набавке (у оквиру кога се налази магацин немедицинског материјала, магацин ампулираних лекова и санитетског материјала)

У одсеку за послове набавке спроводе се поступци  јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, врши се набавка свих потребних материјала и услуга за нормално функционисање установе.

 • Одсек социјалне медицине и медицинске информатике

Одсек  социјалне медицине бави се анализирањем података о здравственом стању становништва, израдом планова рада установе, праћењем реализације плана рада и нормирањем кадра. Спроводи планирање превентивних програма за заштиту и унапређење здравља становништва. Одсек информатика бави се аутоматском обрадом података, одржавањем рачунара и рачунарског система. Опремљен је савременим рачунарским и интерним ТВ системом. Савремена опрема омогућава укључивање у јединствене информационе системе Србије, али и едукативни рад и презентацију научно-наставних радова и достигнућа стручњака Дома здравља. Програмски део информационог система се може поделити на правно-економски и медицински

 • Одсек за техничке послове (у оквиру кога се налазе домари, возачи, централа, инфо-пулт, мајстори, централно место за стерилизацију медицинског отпада и вешерај) je сервис за све остале организационе јединице
 • Кол центар
 • Ресторан - врши припрему хране за раднике Дома здравља Ниш

Кадар ове службе чине (235 радника):

 • 2 доцента медицинских наука
 • 1 примаријус, специјалиста интерне медицине
 • 3 лекара са ужом специјализацијом (од чега 2 из области мед.информатике и један из области здравственог васпитања)
 • 5 дипломирана правника
 • 7 дипломирана економиста
 • 2 дипломирана инжењера електотехнике/електонике
 • 2 са високом стручном спремом (инжињер заштите на раду)
 • 2 више медицинске сестре
 • 13 са вишом немедицинском стручном спремом
 • 5 са средњом медицинском стручном спремом
 • 41 са средњом немедицинском стручном спремом
 • 15 ВКВ радника,
 • 37 КВ радника
 • 100 НКВ радника.